fontys share informatieplein

‘onderzoek’ 

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijk relevant onderzoek vormt het uitgangspunt.

De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, is officieel gestart op 7 november 2013, en bouwt voort op het lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid (2007-2013).

Onderzoek & professionalisering

onderzoek - Lectoraat move to be

Het lectoraat Move to Be werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme, praktijk relevante oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs, over de volwassene die een actieve leefstijl probeert in te passen in de alledaagse drukte, tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. Om deze ambitie te realiseren beschikt het lectoraat Move to Be over een multidisciplinair team van (gepromoveerde) docent-onderzoekers. Zij hebben oog voor maatschappelijke innovatie, durven te ondernemen, kunnen anderen inspireren en geloven in de kracht van samenwerking tussen verschillende disciplines. De inbedding van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het onderwijs én in het werkveld (o.a. in professionele werkplaatsen en living labs) is hierbij de sleutel tot succes.

Professionalisering - HBO master

 Waarom een HBO master doen?

  • Afgestemd op de belangrijkste trends en ontwikkelingen uit de beroepspraktijk
  • Voor professionals met werkervaring die een voortrekkersrol willen vervullen bij innovatie en implementatie van veranderingen.
  • De masteropleiding besteedt veel aandacht aan onderzoeks- en managementvaardigheden
  • Flexibel qua inhoud en duur

Daarnaast zijn een aantal van onze deeltijd Masters opgebouwd uit meerdere losse Masterclasses die afzonderlijk te volgen en af te ronden zijn. Je bent daardoor flexibel wat betreft studieplanning en studieduur. Bovendien is dit interessant als je er nog niet zeker van bent of je wel een volledige Masteropleiding wilt volgen.

master Sport- en bewegingsonderwijs

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wil je dat wellicht nóg diepgaander doen. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen.

master healty ageing

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee. De master houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid.

Steven Vos wint Deltapremie

Om het belang van praktijkgericht onderzoek in de samenleving te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA).

“De beoordelingscommissie was onder de indruk van de kwaliteit van de aanvragen en vindt dit een duidelijke indicatie van de ontwikkeling die het praktijkgericht onderzoek de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt. Met name de output, de netwerken en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek van de voorgedragen lectoren zijn indrukwekkend.”

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van FSH. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijk relevant onderzoek vormt het uitgangspunt. De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek.

Onderzoekslijnen

De onderzoeken, uitgevoerd door onderzoekers uit het lectoraat, zijn verdeeld in 3 thema’s

ACTIEVE LEEFSTIJL

Binnen het kennisthema ‘actieve leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

LEREN BEWEGEN

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegen in en rondom school

BEWEEGVRIENDELIJK OMGEVING

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Onderzoeken & projecten 

Hierbij een greep uit het onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat

coach in control

Trainers en coaches van sporttalenten hebben een complexe taak. Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière of om de aansluiting bij de top te halen. Het belang van het werk van de trainers en coaches van talenten wordt nog eens benadrukt door de ambitie die Nederland heeft om structureel bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. Hiervoor zijn optimale voorzieningen nodig waaronder uitstekend geschoolde en ondersteunde trainers en coaches (NOC*NSF, 2017).

Om goede sturing te kunnen geven aan dit proces, monitoren veel trainers de individuele belasting en belastbaarheid van hun sporters. Echter ontbreekt het hen aan de kennis, knowhow en tijd om de verzamelde data te verwerken, te interpreteren en om te zetten naar onderbouwde trainingsaanpassingen. Deze handelingsverlegenheid van trainers en coaches is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag die centraal staat in het huidige project.

Onderzoeker: Jos Goudsmit

Workplace vitality hub

Een initiatief in het kader van de FITT-samenwerking is de realisatie van de Workplace Vitality Hub door de FITT-partners in samenwerking met de High Tech Campus Eindhoven. In dit nieuw gebouw op High Tech Campus Eindhoven (HTC85) zal samengewerkt worden met grote bedrijven en start-ups, om te kijken hoe de vitaliteit op de werkvloer kan bevorderd worden. Met slimme technologieën, data en Artificial Intelligence (AI) moet de werkplek van de toekomst een stapje dichterbij komen. Vitaliteit en een prettige werkomgeving zijn daarbij essentieel.

Lector: Steven Vos

Dit is een project ontstaan uit de samenwerking van de FITT-partners. Dit zijn Fontys, Imec, TNO en TU/e.

Keigaaf

KEIGAAF is de aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisschool kinderen in Eindhoven te bevorderen.

Door een school-, wijk- en thuis omgeving te creëren waar kinderen uitgenodigd en gestimuleerd worden  om meer te bewegen en gezonder te eten, verwachten we dat kinderen in de nabije toekomst fitter zijn en dat er een stijging in overgewicht wordt voorkomen.

De kracht van KEIGAAF is de samenwerking binnen de school en de wijk, waarin meerdere personen samen werken om KEIGAAF tot een succes te maken.

Onderzoekers: Maartje Kunen en Dave van Kann

In samenwerking met Dynamo jeugdwerk, Salto, Sportformule, FNO en Maastricht University.

DSO 2022

De Dag van het Sportonderzoek 2021 vindt plaats in Nijmegen en wel op 12 mei 2022 aanstaande. Als extra netwerkevenement is er op woensdagavond 11 mei de Nacht van het Sportonderzoek, een informele netwerkbijeenkomst met een unieke pubquiz vol wetenswaardigheden.

Bewegen om te leven: hoe Move to Be vanuit slimme ideeën het land in beweging wil zetten

Een leven lang bewegen. Dat is niet alleen de slogan van het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool, het is ook de droom van lector Steven Vos. Hij ontving eind vorig jaar de Deltapremie, een prijs voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek met impact. Hij wil met ‘slimme oplossingen’ en ‘krachtige verbindingen’ tussen professionals, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen iedereen meer laten bewegen. Van kinderen op de basisschool tot senioren in de wijk. Zijn onderzoeksaanpak kenmerkt zich door: klein beginnen en vooral gaan doen.

Goed leren bewegen

Lesson Study

Motivationeel leerklimaat en leermotivatie

partners